dimarts, 3 de desembre de 2019

"Les col·leccions dels comtes de Peralada", així recull El Punt Diari la participació a Sitges

La versió en paper:

El Punt Diari, 2019.XII.02.


La versió digital:CULTURA

Les col·leccions dels comtes de Peralada


L’arxi­vera del cas­tell i el cura­dor del museu de Pera­lada, Inés Padrosa i Jaume Bar­rac­hina, res­pec­ti­va­ment, van assis­tir a Sit­ges a la 8a Jor­nada sobre el Mer­cat de l’Art per donar a conèixer el resul­tat de les seves inves­ti­ga­ci­ons a l’Arxiu del Regne de Mallorca, que els han permès apro­fun­dir en la ves­sant com a col·lec­ci­o­nis­tes dels com­tes de Pera­lada.
En les ses­si­ons, en què els ponents donen a conèixer col·lec­ci­ons d’arreu de Cata­lu­nya, també van inter­ve­nir-hi Edu­ard Vallès, del Museu Naci­o­nal d’Art de Cata­lu­nya, que va par­lar de la col·lecció d’art català de Picasso; Victòria Sola­ni­lla, que va abor­dar l’art pre­co­lombí a les col·lec­ci­ons públi­ques cata­la­nes; Josep Capsir, del Museu del Dis­seny, que va trac­tar de les col·lec­ci­ons de Joan Arti­gas-Alart; Laia Soler, amb una ponència sobre el col·lec­ci­o­nista Manuel Roca­mora Vidal; Núria Poch, que es va endin­sar en la Fun­dació Bas­sat, i Ricard Bru, amb una des­cripció de la col·lecció d’art ori­en­tal de l’escul­tor Eudald Serra. A la jor­nada, cele­brada el 22 de novem­bre, també hi va assis­tir Pere Izqui­erdo, direc­tor gerent del Con­sorci del Patri­moni de Sit­ges, i Bona­ven­tura Bas­se­goda i Ignasi Domènech, orga­nit­za­dors de les jor­na­des i direc­tors de la col·lecció  Memòria Artium on es publi­ca­ran les ponències.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada