diumenge, 31 de desembre del 2023

Cloenda de Peralada i article al Dominical del Diari de Girona

 Avui s'acaba un cicle de la meva vida, en el qual he estat vinculada a una biblioteca, espectacular pels seus continguts, durant prop de 40 anys!

I, avui, Alfons Petit ha publicat un reportatge sobre Peralada i els atractius principals, entre els quals no hi pot faltar la biblioteca i l'actual exposició dedicada al Centenari de la compra del castell.

Alfons, moltes gràcies per aquesta magnífica cloenda!

Dominical del Diari de Girona, 31 de desembre de 2023
dijous, 21 de desembre del 2023

Joaquín Gómez de la Cortina, marqués de Morante, a Peralada

 I, avui la Revista General de Información y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid acaba de posar en línia un nou article amb continguts bibliogràfics de la Biblioteca de Peralada.

Joaquín Gómez de la Cortina va ser un importantíssim bibliòfil del segle XIX. Malauradament la seva biblioteca es va dispersar després de la seva mort.

Les seves obres són fàcils d'identificar gràcies al seu exlibris i superlibris!!

Es pot llegir clicant aquí! Correspon núm. 33, segon semestre de 2023.

Tot seguit, diferents exlibris i superlibris de Joaquín Gómez de la Cortina:


                                                      


diumenge, 17 de desembre del 2023

El Centenari de la compra del Castell de Peralada a Hora Nova

Fa uns dies, gairebé coincidint amb la data d'escripturar la propietat a nom de la nissaga que encara la manté, Xevi Bonell sintetitzava així l'actual exposició dedicada al Centenari de la compra del Castell de Peralada per part de Damià Mateu pel seu fill Miquel Mateu Pla.

El podem llegir clicant aquí o bé tot seguit!

Xevi Bonell. Hora Nova, 2023.12.05


dissabte, 16 de desembre del 2023

Les impressores gironines van fent camí, ara al Diari de Girona

El Diari de Girona ha publicat l'article de Cristina Vilà sobre les impressores gironines!

L'empordanesa Inés Padrosa treu de l'oblit el paper de la dona dins les arts gràfiques gironines

L'arxivera i bibliotecària ha posat noms i cognoms a impressores i llibreteres a partir dels fons bibliogràfics de la Biblioteca de PeraladaImpremta de la Viuda i Fill de Figaró
diumenge, 10 de desembre del 2023

Les biblioteques privades més representatives de Catalunya

 A La República, acaba de sortir el dossier dedicata les biblioteques privades més representatives de Catalunya. Se n'ha ocupat Pere Bosch, director del rotatiu.

No hi podia faltar la de Peralada. Aquí deixo el reportatge:

castell de peralada

La passió de Mateu

Quan el visi­tant pene­tra a la Bibli­o­teca del Cas­tell de Pera­lada, just després de recórrer el seu con­junt monu­men­tal, la sen­sació és d’un acla­pa­ra­ment indes­crip­ti­ble. La cali­desa de l’espai, amb l’ocre de la fusta que es bar­reja amb els lloms dels lli­bres, con­vida a la con­tem­plació. Hom també hi nota el pes de la història, dels anys en què la família Roca­bertí va assu­mir el repte de recu­pe­rar l’antic con­vent del Carme, aban­do­nat durant els anys de la desa­mor­tit­zació. La bibli­o­teca actual prové d’aquells anys i ini­ci­al­ment es va nodrir amb els fons bibli­ogràfics i docu­men­tals de la nis­saga. Però la per­sona que la va con­ver­tir en un refe­rent mun­dial va ser Miquel Mateu, un apas­si­o­nat del col·lec­ci­o­nisme que es va dedi­car en cos i ànima a aple­gar lli­bres d’història, lite­ra­tura, incu­na­bles, edi­ci­ons de bibliòfil i manus­crits i també una rica bibli­o­gra­fia de temes giro­nins i empor­da­ne­sos. Tot i això, la col·lecció que s’ha con­ver­tit en la prin­ci­pal icona de la bibli­o­teca és la cer­van­tina, que aplega fins a 5.000 volums, i que inclou tant obres escri­tes per Cer­van­tes com lli­bres sobre l’autor cas­tellà; un tre­sor únic que la con­ver­teix en una referència ine­lu­di­ble per als estu­di­o­sos. També hi ha exem­plars rars i curi­o­sos dels segles XVI i XVII, com ara el que ha esco­llit la Inés Padrosa, la bibli­o­tecària del Cas­tell de Pera­lada, que s’ha dedi­cat durant 40 anys a pre­ser­var aquest tem­ple del lli­bre al cor de l’Empordà.

EL TRE­SOR

His­to­ria de’Suc­ces­sori di Ales­san­dro Magno

Any: 1570

Impres­sor: Vene­tia, Appresso Fran­cesco Ziletti

DE VENÈCIA A PERALADA

“Un Pere Antoni amb pedigrí o tenir la història del llibre i la bibliofília a les mans. De Venècia a Nàpols. De Nàpols a Poblet. De Poblet a la incertesa. De la incertesa a Peralada.” Inés Padrosa, l’arxivera, la responsable i l’ànima de la Biblioteca del Castell de Peralada, ens suggereix aquesta frase per resumir el periple del llibre seleccionat, adquirit pels germans Rocabertí, comtes de Peralada, i que forma part de la biblioteca des del segle XIX.

divendres, 8 de desembre del 2023

Les impressores gironines a l'Hora Nova

 I, aquesta setmana, l'Hora Nova es fa ressó de les dones que s'ocuparen de tasques d'impremta, llibreria i altres feines relacionades. 

Les impressores gironines de ña Biblioteca de Peralada. Hora Nova, 5 de desembre de 2023.