dimecres, 25 de maig del 2022

Les Executòries de Noblesa, un viatge per la història

 I, Cristina Vilà, també n'ha deixat constància a l'Empordà d'aquesta setmana.L'Arxiu de Peralada difon el seu tresor de Títols de Noblesa

 

La periodista Eva Vázquez difon l'acte del 24 de maig que tindrà lloc gràcies a la real maestranza de ronda. 

CULTURA

PERALADA - 23 maig 2022 2.00 h

L’Arxiu dePeralada difon el seu tresor de títols de noblesa

 Inés Padrosa descobrirà en un congrés a Ronda el valor de la col·lecció del castell, de les més importants de l’Estat·        

Una doble pàgina de l’executòria del Licenciado Vizcarra de Montoya, del 1616 INÉS PADROSA.

 

E.V - PERALADA

L’arxiu del cas­tell de Pera­lada con­serva prop de vuit-cen­tes exe­cutòries data­des entre el segle XV, la més antiga, i el XX, i pot enor­gu­llir-se de pos­seir una de les col·lec­ci­ons més impor­tants de l’Estat en aquest tipus de docu­ments que ser­vien per tes­ti­fi­car la noblesa d’una per­sona o família. L’arxi­vera de Pera­lada, Inés Padrosa, les ha estu­di­a­des a fons i aquest dimarts donarà a conèixer el seu valor artístic i patri­mo­nial en el marc d’un semi­nari en línia orga­nit­zat per la Real Maes­tranza de Caba­llería de Ronda, que el 2023 cele­bra els 450 anys.

“És un honor que la institució espanyola més antiga d’aquest tipus m’hagi convidat a participar en els actes previs al seu aniversari”, subratlla l’arxivera amb agraïment, més encara pel fet que, tot i tractar-se d’unes jornades dedicades a qüestions d’heràldica i genealogia, els organitzadors hagin estat receptius a la seva proposta de presentar la col·lecció de Peralada des de la vessant artística. “A través d’aquests documents es pot resseguir també una història del gust, de l’escriptura i de les mateixes tècniques i estils en la confecció de llibres”, assenyala Padrosa, que en la seva conferència analitzarà també els papers de guarda o els segells, la majoria de plom o lacre, molt fràgils per tant, i dels quals l’arxiu de Peralada ha aconseguit preservar-ne una trentena. La majoria dels títols, sobre pergamí, són de les anomenades “còpies solemnes”, que l’interessat encomanava, un cop obtingut el document de noblesa de les reials cancelleries, a un taller especialitzat. Era aquí on s’il·luminaven amb il·lustracions delicades, que solien incloure retrats dels nobles i advocacions als sants i la verge.


dijous, 19 de maig del 2022